Podmínky a pravidla

Přečtěte si prosím všechny tyto podmínky.

Vzhledem k tomu, že vaši objednávku můžeme přijmout a uzavřít právně vymahatelnou smlouvu, aniž bychom vás dále oslovili, musíte si tyto podmínky přečíst a ujistit se, že obsahují vše, co chcete, a nic, s čím byste nebyli spokojeni. 

Žádost

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží vámi (tzv. Zákazník nebo vy). Jsme společnost Pulsio Ltd. se sídlem International House, 64 Nile Street London N1 7SR, Spojené království (dále jen "společnost"). Dodavatel nebo nás nebo my).
 2. Toto jsou podmínky, za kterých vám prodáváme veškeré Zboží. Objednáním jakéhokoli Zboží souhlasíte s těmito podmínkami. Objednáním některé ze služeb souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito smluvními podmínkami. Zboží můžete na Webových stránkách zakoupit pouze v případě, že jste způsobilí k uzavření smlouvy a je vám alespoň 18 let.

Výklad

 1. Spotřebitel se rozumí fyzická osoba, která jedná pro účely, které jsou zcela nebo převážně mimo její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání;
 2. Smlouva znamená právně závaznou dohodu mezi vámi a námi o dodávce Zboží;
 3. Místo dodání znamená prostory Dodavatele nebo jiné místo, kam má být Zboží dodáno, jak je uvedeno v Objednávce;
 4. Trvanlivé médium znamená papír nebo e-mail, případně jiné médium, které umožňuje adresovat informace osobně příjemci, umožňuje příjemci uchovávat informace způsobem přístupným pro budoucí použití po dobu, která je dostatečně dlouhá pro účely těchto informací, a umožňuje nezměněnou reprodukci uložených informací;
 5. Zboží znamená zboží inzerované na Webových stránkách, které vám dodáváme v počtu a popisu uvedeném v Objednávce;
 6. Objednávka znamená objednávku Zákazníka na Zboží od Dodavatele, jak byla podána podle postupu krok za krokem uvedeného na Webových stránkách;
 7. Zásady ochrany osobních údajů znamená podmínky, které stanoví, jak budeme nakládat s důvěrnými a osobními informacemi, které od vás obdržíme prostřednictvím Webových stránek;
 8. Webové stránky znamená naše webové stránky proheale.co.uk, na kterých je Zboží inzerováno.

Zboží

 1. Popisem Zboží se rozumí popis uvedený na Webových stránkách, Facebooku, Instagramu, Googlu, v brožurách nebo jiné formě reklamy. Jakýkoli popis je pouze ilustrativní a mohou se vyskytnout drobné odchylky ve velikosti a barvě dodávaného Zboží.
 2. V případě jakéhokoli Zboží vyrobeného podle vašich speciálních požadavků je vaší odpovědností zajistit, aby veškeré vámi poskytnuté informace nebo specifikace byly přesné.
 3. Veškeré Zboží, které je uvedeno na Webových stránkách, je dostupné v závislosti na dostupnosti.
 4. Můžeme provést změny Zboží, které jsou nezbytné pro splnění platných zákonů nebo bezpečnostních požadavků. O těchto změnách vás budeme informovat.

Osobní údaje

 1. Všechny informace uchováváme a používáme přísně v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
 2. Můžeme vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických komunikačních metod a předplacenou poštou, s čímž výslovně souhlasíte.

Základ prodeje

 1. Popis Zboží na našich webových stránkách nepředstavuje smluvní nabídku na prodej Zboží. Po odeslání Objednávky na webových stránkách ji můžeme z jakéhokoli důvodu odmítnout, ačkoli se vám pokusíme důvod neprodleně sdělit.
 2. Postup při objednávání je uveden na Webových stránkách. V každém kroku můžete před odesláním Objednávky zkontrolovat a opravit případné chyby. Je vaší odpovědností zkontrolovat, zda jste proces objednávání použili správně.
 3. Smlouva o prodeji objednaného Zboží vznikne až poté, co od nás obdržíte e-mail s potvrzením Objednávky (Potvrzení objednávky). Musíte se ujistit, že potvrzení objednávky je úplné a přesné, a okamžitě nás informovat o jakýchkoli chybách. Za případné nepřesnosti ve vámi zadané Objednávce neneseme odpovědnost. Podáním Objednávky souhlasíte s tím, abychom vám Smlouvu potvrdili prostřednictvím e-mailu se všemi informacemi v něm uvedenými (tj. Potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky obdržíte v přiměřené lhůtě po uzavření Smlouvy, v každém případě však nejpozději v okamžiku dodání jakéhokoli Zboží dodaného na základě Smlouvy.
 4. Jakákoli nabídka je platná maximálně po dobu dnů od jejího data, pokud ji výslovně neodvoláme dříve.
 5. Po uzavření Smlouvy nelze provést žádnou její změnu, ať už se týká popisu Zboží, Poplatků nebo jiných skutečností, ledaže se na této změně Zákazník a Dodavatel písemně dohodnou.
 6. Naším záměrem je, aby se tyto Podmínky vztahovaly pouze na Smlouvu, kterou jste uzavřeli jako Spotřebitelé. Pokud tomu tak není, musíte nám to sdělit, abychom vám mohli poskytnout jinou smlouvu s podmínkami, které jsou pro vás vhodnější a které by pro vás mohly být v některých ohledech lepší, např. tím, že vám dávají práva jako podnikateli.

Cena a platba

 1. Cena Zboží a případných dalších poplatků za dodání nebo jiných poplatků je cena uvedená na Webových stránkách v den Objednávky nebo jiná cena, na které se můžeme písemně dohodnout.
 2. Ceny a poplatky zahrnují DPH v sazbě platné v době Objednávky.
 3. Platbu musíte provést tak, že spolu s Objednávkou předložíte údaje o své kreditní nebo debetní kartě, přičemž platbu můžeme přijmout okamžitě nebo jinak před dodáním Zboží.

Dodání

 1. Zboží dodáme do Místa dodání v dohodnutém termínu nebo v dohodnuté lhůtě, a pokud se tak nestane, bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy.
 2. Pokud jste byli oprávněni považovat Smlouvu za ukončenou, ale neučinili jste tak, nic vám nebrání zrušit Objednávku jakéhokoli Zboží nebo odmítnout Zboží, které bylo dodáno, a pokud tak učiníte, vrátíme vám (kromě jiných prostředků nápravy) neprodleně všechny platby provedené podle Smlouvy za takové zrušené nebo odmítnuté Zboží. Pokud bylo Zboží dodáno, musíte nám je vrátit nebo nám umožnit, abychom si je od vás vyzvedli. Bezplatné vrácení Zboží nenabízíme a náklady na zpětné poštovné nese kupující. 
 3. Pokud některé Zboží tvoří obchodní celek (obchodní celek je obchodní celek, pokud by jeho rozdělení podstatně snížilo hodnotu zboží nebo charakter celku), nemůžete zrušit nebo odmítnout Objednávku na některé z tohoto Zboží, aniž byste zároveň zrušili nebo odmítli Objednávku na ostatní Zboží. To platí i pro naše kombinované sady.
 4. Dodáváme na adresy v rámci Anglie a Walesu, Skotska, Severního Irska, ostrova Man, Kanálských ostrovů a Irska. Pokud je to možné, pokud přijmeme Objednávku k doručení mimo tuto oblast, může být nutné zaplatit dovozní clo nebo jiné daně, protože je neplatíme.
 5. Souhlasíte s tím, že můžeme Zboží dodat po částech, pokud máme nedostatek zásob nebo jiný skutečný a spravedlivý důvod, s výhradou výše uvedených ustanovení a za předpokladu, že vám nevznikne povinnost uhradit další poplatky.
 6. Pokud vy nebo vámi pověřená osoba bez našeho zavinění nepřevezmete Zboží v Místě dodání, můžeme vám účtovat přiměřené náklady na jeho uskladnění a opětovné dodání.
 7. Od okamžiku dokončení dodávky nebo vyzvednutí Zboží Zákazníkem přechází Zboží na vaši odpovědnost. Pokud je to rozumně možné, musíte si Zboží před jeho převzetím prohlédnout.

Riziko a vlastnické právo

 1. Nebezpečí poškození nebo ztráty jakéhokoli Zboží přechází na vás okamžikem, kdy je vám Zboží doručeno.
 2. Zboží vám nepatří, dokud neobdržíme platbu v plné výši. Pokud dojde k prodlení s úplnou platbou nebo k úpadku, můžeme se rozhodnout, že oznámením zrušíme jakoukoli dodávku a ukončíme jakékoli právo na užívání Zboží, které stále vlastníte, a v takovém případě je musíte vrátit na naši určenou adresu ve Spojeném království nebo nám umožnit jeho vyzvednutí.

Odstoupení od smlouvy a zrušení

 1. Od Objednávky můžete odstoupit tak, že nám to sdělíte před uzavřením Smlouvy, pokud si to jednoduše přejete rozmyslet, a to bez udání důvodu a bez vzniku jakékoli odpovědnosti.
 2. Od Smlouvy můžete odstoupit s výjimkou Zboží, které je vyrobeno podle vašich zvláštních požadavků (tzv. právo na vrácení zboží) tak, že nám to sdělíte nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy, pokud si to jednoduše přejete rozmyslet, a to bez udání důvodu a bez odpovědnosti, s tím, že v takovém případě musíte na vlastní náklady vrátit Zboží v nepoškozeném stavu do kterékoli naší provozovny. Pak vám musíme neprodleně vrátit cenu za to Zboží, které bylo zaplaceno předem, ale můžeme si ponechat případný samostatný poplatek za dodání. Tím nejsou dotčena vaše práva, pokud je důvodem odstoupení od smlouvy vadné Zboží. Toto právo na vrácení zboží je odlišné a oddělené od níže uvedených práv na odstoupení od smlouvy.
 3. Jedná se o smlouva uzavřená na dálku(jak je definováno níže), která má právo na odstoupení od smlouvy (Práva na zrušení smlouvy) uvedené níže. Tato práva na zrušení se však nevztahují na smlouvu na následující zboží (bez dalších) za následujících okolností:
  1. zboží, které je vyrobeno podle vašich specifikací nebo je zřetelně personalizováno;
  2. zboží, které se rychle kazí nebo jehož doba použitelnosti rychle končí.
 4. Právo na odstoupení od smlouvy zaniká také v následujících případech:
  1. v případě jakékoli kupní smlouvy, pokud se zboží po dodání neoddělitelně (podle své povahy) smísí s jinými položkami.

Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Jak je uvedeno v těchto obchodních podmínkách, můžete tuto smlouvu zrušit do 24 hodin bez udání důvodu před odesláním objednávky. Po obdržení objednávky můžete tuto smlouvu zrušit do 30 dnů v souladu s naším postupem pro vrácení zboží a vrácení peněz.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 30 dnech ode dne, kdy získáte nebo třetí strana, jiná než vámi určený dopravce, získá do fyzického držení poslední kus Zboží. V případě smlouvy o dodávkách zboží v průběhu času (tj. předplatné) bude právo na odstoupení od smlouvy trvat 14 dní od první dodávky.
 3. Chcete-li uplatnit právo na zrušení, musíte nás o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu informovat jasným prohlášením, v němž uvedete své rozhodnutí (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro zrušení smlouvy, není to však povinné. V každém případě musíte být schopni doložit jasný důkaz o tom, kdy bylo odstoupení od smlouvy provedeno, proto se můžete rozhodnout použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 4. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jasné prohlášení o rozhodnutí zákazníka odstoupit od smlouvy můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat na našich webových stránkách http://www.pulsio.co.uk. Pokud využijete této možnosti, neprodleně vám sdělíme potvrzení o přijetí takového odstoupení od Smlouvy na Trvalém nosiči (např. e-mailem).
 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení od smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy

 1. S výjimkou níže uvedených případů vám v případě odstoupení od této smlouvy vrátíme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, s výjimkou nákladů na dodání, pokud již zboží nebylo odesláno z našeho střediska.

Srážka za dodané zboží

 1. Od náhrady můžeme odečíst ztrátu hodnoty jakéhokoli dodaného Zboží, pokud je ztráta způsobena zbytečným zacházením z vaší strany (tj. zacházením se Zbožím nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování Zboží: např. nad rámec zacházení, které by mohlo být přiměřeně povoleno v obchodě). Je to proto, že za tuto ztrátu odpovídáte vy, a pokud tento odpočet není proveden, musíte nám částku této ztráty zaplatit.

Načasování úhrady

 1. Pokud jsme nenabídli převzetí Zboží, provedeme úhradu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do:
  1. 14 dnů ode dne, kdy od vás obdržíme zpět dodané Zboží, nebo
  2. (pokud nastane dříve) 14 dnů ode dne, kdy předložíte důkaz, že jste Zboží odeslali zpět.
 2. Pokud jsme vám nabídli, že si Zboží vyzvedneme, nebo pokud nebylo dodáno žádné Zboží, provedeme úhradu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této Smlouvy.
 3. Vrácení peněz provedeme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v důsledku vrácení peněz nevzniknou žádné poplatky.

Vrácení zboží

  1. Pokud jste obdrželi Zboží v souvislosti se Smlouvou, od které jste odstoupili, musíte nám Zboží zaslat zpět nebo nám ho předat na adrese 
   Pulsio Ltd, 
   228
   East Dulwich Grove
   Londýn
   SE22 8SY
   Spojené království
 1. bezodkladně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte své odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud Zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Souhlasíte s tím, že náklady na vrácení Zboží ponesete vy.
 2. Pro účely těchto práv na odstoupení od smlouvy mají tato slova následující význam:
  1. smlouva na dálku smlouva uzavřená mezi obchodníkem a spotřebitelem v rámci organizovaného prodeje na dálku nebo systému poskytování služeb bez současné fyzické přítomnosti obchodníka a spotřebitele s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do okamžiku uzavření smlouvy včetně;
  2. kupní smlouva smlouva, na jejímž základě obchodník převádí nebo se zavazuje převést vlastnictví zboží na spotřebitele a spotřebitel platí nebo se zavazuje zaplatit cenu, včetně jakékoli smlouvy, jejímž předmětem je jak zboží, tak služby.

Shoda a záruka

 1. Máme zákonnou povinnost dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a nebude ve shodě, pokud nebude splňovat následující povinnost.
 2. Při dodání bude Zboží:
  1. bude mít vyhovující kvalitu;
  2. bude přiměřeně vhodné pro jakýkoli konkrétní účel, pro který Zboží kupujete a který jste nám před uzavřením Smlouvy oznámili (ledaže byste se ve skutečnosti nespoléhali nebo by bylo nepřiměřené spoléhat se na naše schopnosti a úsudek), a bude vhodné pro jakýkoli námi uváděný účel nebo účel stanovený ve Smlouvě; a
  3. odpovídají svému popisu.
 3. O neshodu se nejedná, pokud má tato neshoda původ ve vašich materiálech.
 4. Okamžitě nebo v přiměřené lhůtě vám poskytneme výhodu bezplatné 30denní záruky poskytované výrobcem Zboží. Podrobnosti o záruce, včetně názvu a adresy výrobce, doby trvání a územní působnosti záruky, jsou uvedeny v záručním listě výrobce dodaném se Zbožím. Tato záruka nabývá účinnosti v okamžiku dodání Zboží a nezkracuje vaše zákonná práva.
 5. Poskytujeme následující poprodejní servis: Dodavatel poskytne zákazníkovi podporu při přístupu k informacím o sledování, dodání digitálního průvodce školením, dodání dalších informací o výrobku, dodání případných náhradních dílů v rámci 30denní záruky a podporu zákazníka v rámci zásad pro vrácení zboží a vrácení peněz. Naše komunikační služby zákaznické podpory jsou k dispozici od pondělí do soboty od 9 do 19 hodin a na všechny dotazy se snažíme odpovědět do 24 hodin.

Nástupci a naši subdodavatelé

 1. Kterákoli ze stran může převést prospěch z této smlouvy na někoho jiného a zůstává vůči druhé straně odpovědná za své závazky vyplývající ze smlouvy. Dodavatel bude odpovědný za jednání všech subdodavatelů, které si vybere jako pomocníky při plnění svých povinností.

Okolnosti, které jsou mimo kontrolu kterékoli ze stran

 1. V případě jakéhokoli selhání jedné ze stran z důvodu něčeho, co je mimo její přiměřenou kontrolu:
  1. strana bude informovat druhou stranu, jakmile to bude rozumně možné, a
  2. povinnosti strany budou pozastaveny v přiměřené míře za předpokladu, že tato strana bude jednat přiměřeně, a strana nebude odpovědná za jakékoli selhání, kterému nemohla přiměřeně zabránit, což však nebude mít vliv na výše uvedená práva zákazníka týkající se dodání a jakéhokoli práva na odstoupení od smlouvy, která jsou uvedena níže.

Ochrana osobních údajů

 1. Vaše soukromí je pro nás zásadní. Respektujeme vaše soukromí a dodržujeme obecné nařízení o ochraně osobních údajů, pokud jde o vaše osobní údaje.
 2. Pro účely těchto obchodních podmínek:
  1. "Zákony o ochraně osobních údajů" znamenají veškeré platné zákony týkající se zpracování osobních údajů, mimo jiné včetně směrnice 95/46/ES (směrnice o ochraně osobních údajů) nebo obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  2. "GDPR" znamená obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.
  3. Pojmy "správce údajů", "osobní údaje" a "zpracování" mají stejný význam jako v GDPR.
 3. Jsme správcem osobních údajů, které zpracováváme při poskytování Zboží.
 4. Pokud nám poskytnete Osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout Zboží, a my tyto Osobní údaje Zpracováváme v rámci poskytování Zboží, budeme dodržovat povinnosti uložené zákony o ochraně osobních údajů:
  1. před shromažďováním Osobních údajů nebo v době shromažďování Osobních údajů určíme účely, pro které jsou informace shromažďovány;
  2. budeme zpracovávat Osobní údaje pouze pro stanovené účely;
  3. budeme respektovat vaše práva v souvislosti s vašimi Osobními údaji a
  4. zavedeme technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti vašich Osobních údajů.
 5. Jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se ochrany osobních údajů můžete zasílat na e-mail: support@pulsio.co.uk.

Vyloučení odpovědnosti

 1. Dodavatel nevylučuje odpovědnost za: (i) jakéhokoli podvodného jednání nebo opomenutí; nebo (ii) za smrt nebo zranění způsobené nedbalostí nebo porušením jiných právních povinností Dodavatele. S výhradou tohoto ustanovení Dodavatel neodpovídá za (i) ztrátu, kterou obě strany v době uzavření Smlouvy nemohly rozumně předvídat, nebo (ii) ztrátu (např. ušlý zisk) pro podnikání, obchod, řemeslo nebo profesi Zákazníka, kterou by spotřebitel neutrpěl - protože se Dodavatel domnívá, že Zákazník nekupuje Zboží zcela nebo převážně pro své podnikání, obchod, řemeslo nebo profesi.

Rozhodné právo, soudní pravomoc a stížnosti

 1. Smlouva (včetně mimosmluvních záležitostí) se řídí právem Anglie a Walesu.
 2. Spory mohou být předloženy do jurisdikce soudů Anglie a Walesu nebo, pokud Zákazník žije ve Skotsku nebo Severním Irsku, soudů Skotska, resp.
 3. Snažíme se předejít jakýmkoli sporům, a proto řešíme stížnosti následujícím způsobem: Pokud dojde ke sporu, měli by nás zákazníci kontaktovat, abychom nalezli řešení, a to buď prostřednictvím našeho formuláře "Kontaktujte nás", nebo nám přímo zašlete e-mail s příslušnými informacemi. Budeme se snažit odpovědět s vhodným řešením do 48 hodin.